Algemene Voorwaarden

1. Toepassing.

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.
Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant of aan bijzondere voorwaarden, vermeldt in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.

2. Offertes.

Onze offertes zijn 30 dagen geldig en bovendien slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend.
Na de geldigheidstermijn van de offerte behoudt de aannemer zich het recht voor de offerte te wijzigen.
Al de prijzen zijn exclusief BTW.
Indien de werkelijke oppervlakte niet overeenstemt met de vooropgestelde oppervlakte wordt dit achteraf verrekend in de facturatie.
Raam-en deuroppervlakten kleiner dan 4m² worden meegeteld in de te verwerken oppervlakten.
Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
In afwijking van art.1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
Meerwerken worden in regie uitgevoerd aan €65/manuur

3. Overeengekomen prijs.

De prijs is deze die geldt op de datum dat de overeenkomst wordt ondertekend. Een herziening kan worden voorzien teneinde de schommelingen in de kosten van lonen en materialen te ondervangen die zich voordoen nadat de overeenkomst werd ondertekend.
De prijs is voor herziening vatbaar en dit in de hiernavolgende mate:
Het bedrag zonder BTW dat volgens deze overeenkomst werd vastgesteld, wordt aangepast volgens de formule: p = P ( 0.4s/S + 0.4 i/I + 0.2 )

4. Termijnen, aanvang van de uitvoering en schorsing van de werken.

4.1 De leverings- of uitvoertermijn in de offerte is aangegeven bij wijze van inlichting en wordt in onderling overleg bepaald bij afsluiting van de overeenkomst. Een vertraging op de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van de aannemer.
4.2 De uitvoering van de overeengekomen werken kan slechts worden aangevat wanneer de werf volledig ontruimd is. Tijdens de duur van de uitvoering van de werken dient de werf zich in een zodanige toestand te bevinden dat de uitvoering van de werken ononderbroken en efficiënt kan geschieden.
Indien door toedoen van de klant de werken niet zonder bijkomende werken kunnen worden aangevangen of voortgezet, is de kostprijs van de bijkomende werken ten laste van de klant.
4.3 De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

5 Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid.

5.1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
5.2 De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
5.3 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij het einde van de uitvoering bestonden moeten binnen 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
5.4 Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
5.5 Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven.
5.6 Wanneer de aannemer door een derde wordt aangesproken is de klant tot vrijwaring gehouden. De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade die door derden wordt geleden ingevolge het gebruik van haar materieel, haar materialen, steigers en/of andere installaties.
5.7 De aannemer is niet verantwoordelijk voor schade bij het loskomen van verflagen bij het verwijderen van plakband.

6. Sancties bij niet nakoming van de contractuele verplichtingen.

6.1 Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulatie van de bestelling door de klant heeft de aannemer recht op een betaling van 20% van de overeengekomen prijs of van het nog te factureren saldo (in geval van beëindiging tijdens de uitvoering van de werken) ten vergoeding van de gemaakte kosten en de geleden winstderving, zonder dat zij het bewijs daarvan dient te leveren.
6.2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer.
De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.
6.3 De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene vooraarden werd geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding.

7. Facturatie en betalingen.

7.1 De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonders werd bepaald, worden de prestaties gefactureerd naargelang de vordering van het werk.
7.2 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
7.3 Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. De facturen zijn betaalbaar in euro op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer of op de maatschappelijke zetel van de aannemer.
7.4 Bij gebreke aan integrale betaling van een factuur op de vervaldatum zijn ter vergoeding van de financiële schade ingevolge renteverlies, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, nalatigheidsintresten verschuldigd.
Tussen de partijen geldt een conventionele moratoire intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand vermeerderd met 3% en die minimum 12% zal bedragen. T.a.v. niet-handelaren geldt een conventionele intrestvoet van 10%.
Bovendien is, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ter vergoeding van de contractuele schade en de buitengerechtelijke invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, een forfaitair bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag verschuldigd onverminderd het recht voor de aannemer om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.
7.5 Door de niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur wordt het openstaande saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen ineens opeisbaar zonder ingebrekestelling, zelfs wanneer de klant wissels heeft geaccepteerd ter betaling van voormelde facturen. In geval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend en dit tot en met 6 maanden voorafgaand van wanbetaling.
In geval van laattijdige betaling behoudt de aannemer zich tevens het recht voor om de uitvoering van de lopende contracten te schorsen.

8. Auteurs- en eigendomsrechten.

8.1 De aannemer behoudt zich het recht voor de werkreferentie aan te wenden in haar publiciteit zowel beschrijvend als visueel, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk verbod van de klant.
8.2 Het verkochte goed en de uitgevoerde werken blijven eigendom van de aannemer tot de volledige betaling van de prijs.
8.3 In geval de klant zijn verplichting tot betaling niet nakomt staat het de aannemer vrij om de overeenkomst te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving hiervan aan de klant.
8.4 Indien de klant, alvorens hij zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de aannemer heeft voldaan, de door hem gekochte goederen of de voor hem uitgevoerde werken ten bezwarende titel aan derden overdraagt, verbindt de klant er zich toe de aannemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Partijen komen overeen in voorkomend geval de schuldvordering van de klant opzichtens zijn medecontractant wordt overgedragen aan de aannemer ten belope van het aan de aannemer verschuldigde saldo. De aannemer brengt deze overdracht van schuldvordering per aangetekende brief ter kennis aan de overgedragen schuldenaar.

9. Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

Elk geschil onderworpen aan het recht en de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage(www.euroarbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.